colaña (tabique)
cucaña (palo untado de grasa)
espadaña (muro)
extraña (rara)
fazaña (hazaña)
guadaña (instrumento para segar)
hazaña (proeza)
huraña (huidiza)
lasaña (plato de pasta)
legaña (mucosa ocular)
maña (habilidad)
mañana (parte del día)
mediacaña (listón de madera)
miaña (maullido)
migraña (dolor de cabeza)
montaña (elevación del terreno)
musaraña (ratón)
pastraña (patraña)